YAWN HKYEN SHIGA

Shawng de Mohnyin Jau Ginwang Up magam hpe gun lai wa sai WAJAU PETER NANGZING AWNG LA gaw March (3) bat kru ya shana daw hkying (3) jan ram hta Singapore mungdan kaw tsi tsi hkam la nga ai ten Madu Yesu hta yup pyaw mat wa sai.

No comments: