AWNG SHARAWNG LET KARAI HPE SHAKAWN

1. Awng sharawng let, Karai hpe shakawn,
Mahkawn mangoi hte Shi hpe kungdawn ga,

CHO: Hpung shingkang n lang hte Shi hprng nga,
Kabu ai myit hte Shi hpe chyeju dum ga.

2. Dai Madu yawng mayawng a Karai,
Masha yawng hpe hkye la ai Wa rai nga.

3. Dai Kawa, Chyoi Pra Wenyi hte rau,
Kasha hpe tutnawng hkungga shagrau ga.

No comments: