HKUN RAN POI SHIGA

Francis Lazum La Seng the Hkangda Seng Ja yan gaw August shata 15, Nu Maria hpe lamu de woi shalun ai laban shani Kuala Lumpur mare kaba na St. John nawku jawng kaji hta Ginwang up Jau Msgr. James a lata kaw ngwi pyaw ai hkristian kun dinghku de ai Hkun Ran Ga Shaka hpe hkam la lu sai.

Hkunran poi byin dai wa lu hkra garum ya ai KCCM magam gun ni the Hkunran Sakram mintu jaw ya ai Ginwang up Jau Msrg. James hpe KCCM hpung masha ni yawng kaw na chyeju dum dat lu ga ai.

Nawku jawng kaw Hkunran ga shaka la ngut ai hpang Puchong n ta de KCCM hpung masha ni the kyu hpyi hkalum ai lamang hpe mung galaw la lu saga ai.

KCCM

No comments: