MUT TSAWM TSAW RA AI “NU”

Mut Tsawm hpe shangai shaprat ai Nu
Mut Tsawm a tsaw ra dik ai Nu

Myi sha mi tu tu rai tim, Nu a Kasha Mut Tsawm nga
Nyep gaw baw baw rai tim, Nu a Kasha Mut Tsawm nga
A chyang hkret hkret mi rai tim, Nu a Kasha Mut Tsawm nga
Ga n madat ai rai tim, Nu a Kasha Mut Tsawm myitsu ai nga
Laika n dang hkan rai tim, Nu a Kasha Mut Tsawm grai ram ai nga
Jawng na sara ni shaga katut tim, Nu a Kasha Mut Tsawm grai byin ai nga

Hpaji jawng de Mut Tsawm lahkam sai, Nu a myi man mani sai
Jawng kaji kaw na Mut Tsawm lawt, Nu mung kabu gum lawt
Lapran tsang de Mut Tsawm du, Nu mung arawng lu
Tsang shi hpe Mut Tsawm awng, Nu gaw yawng yawng hpe shakawng
Dakkasu de Mut Tsawm du, Nu she janmau lu
Maigan de hpaji sharin na Mut Tsawm pru, shakawng na Nu gaw mare de shamu
Myu Sha lam hpe Mut Tsawm gun hpai, Nu a myi man grau pa sai

Tim daini...,
Nu hpe Mut Tsawm kau da, maigai ga de du hkawm mat wa
Nu, Mut Tsawm hpe marit nga na sai, Mut Tsawm mung Nu hpe dum dik ai
Nu, Mut Tsawm hpe shing ran nga na sai, Mut Tsawm mung Nu hpe hkrum mayu ai

Mut Tsawm a Nu hkam ja nga u ga
Mut Tsawm a Nu ngwi pyaw nga u ga
Mut Tsawm a Nu hpe Karai Wa bau sin ya u ga

Nu a Kasha Mut Tsawm kyu hpyi ya dat ai, Nu

Nu a Kasha
Mut Tsawm

No comments: