ကက္သလစ္အသင္းေတာ္အေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္


သမုိင္းေၾကာင္းကုိ ေလ့လာတာဟာ ေနာင္တစ္ခါမွာ အလားတူအျဖစ္မ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ဖုိ႔ပါ။ ``သမိုင္း တစ္ပတ္လည္တယ္´´ (History repeats) ဆုိတဲ့ ဆုိရုိးစကား ကလည္း ရွိတယ္ မဟုတ္လား။

ခရစ္ယာန္ အသင္းဂုိဏ္ေပါင္း ၃၃၈၀၀ ရွိတယ္လုိ႔ (၂၀၀၁ ခုႏွစ္ထုတ္၊ ဧၿပီလ၊ သင္းကြဲခရစ္ယာန္ထုတ္ ``ကမၻာေပၚရွိခရစ္ယာန္မ်ားစြယ္စုံက်မ္း´´ မွာေဖာ္ျပထားတာေတြ႕ရတယ္။

အဲဒီလုိ မ်ားျပားလွတဲ႔ အသင္းဂိုဏ္းေတြထဲက စစ္မွန္ေသာ အသင္းေတာ္တစ္ခုတည္းရွိတယ္ ဆုိတာကုိ သိနားလည္ဖုိ႔၊ ေရႊးခ်ယ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အသင္းေတာ္သမုိင္းအေၾကာင္းကုိ နည္းနည္းပါးပါးေတာ့ သိထား၊ ေလ႔လာထားဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မယ္။

``သင့္အားငါဆုိသည္မွာ သင္သည္ေပတရုျဖစ္၏။ ဤေက်ာက္ေပၚတြင္ ငါ၏အသင္းေတာ္ကုိ ငါတည္ ေဆာက္မည္။ ထုိအသင္းေတာ္ကုိ ငရဲ၏တံခါးတုိ႔သည္ မေအာင္ႏုိင္ရာ´´ (မာေတဦး ၁၆ း ၁၈)

(အသင္းေတာ္ဟာ တစ္ခုတည္းျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ သိနားလည္ႏုိင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္ဆုိ `အသင္းေတာ္´ လုိ႔ အနည္းကိန္းကုိပဲ သုံးထားပါတယ္။ `အသင္းေတာ္မ်ား´ လုိ႔ သခင္ေယဇူးက သုံးႏႈန္းထားျခင္းမရွိတာကုိ ေတြ႕ရလုိပဲျဖစ္တယ္။)

သခင္ေယဇူးသည္ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ႀကီး တစ္ခုတည္းကုိသာ (မာေတဦး ၁၆ း ၁၈-၁၉) တမန္ေတာ္မ်ားအားျဖင့္ (မာေတဦး ၁ း ၁၅) တည္ေထာင္ခဲ႔ပါသည္။ (John 14:16-17)

ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္သည္ က်မ္းစာတစ္ခုတည္းကုိ လုံးလုံးလ်ားလ်ား ယုံၾကည္မႈမထားေပ။ က်မ္းစာႏွင့္အတူ ေရွးထုံးစဥ္လာ (ေရာမ ၁၀ း ၁၄) ကုိလည္း ယုံၾကည္လက္ခံပါသည္။ အသင္းေတာ္ရဲ႕ သမုိင္းကုိဖတ္ၾကည့္လွ်င္ ဆင္းရဲသားမ်ား၊ ခုိကုိးရာမဲ႔မ်ားႏွင့္ေရာဂါ အမ်ိဳးမိ်ဳးခံစားေနရသူမ်ားအတြက္ မိမိတုိ႔ရဲ႕ အသက္ကုိ မေႏွာေျမာဘဲ ေပးဆပ္ခဲ႔ၾကတဲ႔ သူေတာ္ျမတ္ (Saints) ေတြ မေရတြက္ႏုိင္ေအာင္ရွိပါတယ္။

အဲ႔ဒီသူေတာ္သူျမတ္ေတြဟာ က်မ္းစာကုိ ဘယ္ေလာက္ထိ တတ္ကၽြမ္းတယ္ဆုိတဲ႔အခ်က္ အေပၚမွာ မမူတည္ဘဲ က်မ္းစာရဲ႕ သြန္သင္ခ်က္ေတြအေပၚမွာ ဘယ္လုိအသက္ရွင္ ေနထုိင္ခဲ႔တယ္ဆုိတာကုိ ဘ၀နဲ႔ ရင္းၿပီး သက္ေသထူျပခဲ႔တဲ႔ အာဇာနည္ေတြပါပဲ။

ဂမုန္း(မုိးေမာက္ၿမိဳ႕)

No comments: