YAWN HKYEN SHIGA

Shawng de Kachihtu Ginwang Up, Tanghpre Ginwang Up, Edin San Luka Chyum Jawng Up magam ni hpe gun hpai lai wa sai Wa Jau PAUL LAZING LUM LAI gaw August (17) ya shana maga hkying (3:00) htu wa mahka Madalay Tsi Rung kaw MADU YESU bai woi la sai lam shiga na chye lu ai. Buga shara shagu de du nga ai Hpung Masha ni yawng Wa Jau PAUL LAZING LUM LAI a nsa Wenyi a matu akyu hpyi garum ya nga ga.