NINGNAN MU DINGSA HPE MALAP

Lani mi hta bainam rem ai la kasha langai gaw shi a bainam ni hpe u dat shara hta rem sin nga yang shi a bainam u hpung kata de nam de na bainam shazai ni shang lawm taw ai hpe shi mu chye wu ai. Shana jan shang ten du wa yang dai bainam shazai ni hpe mung shi a bainam ni hte rau shi a n ta de gawt wa nu ai.

Hpang shani gaw lamu marang n kaja ai majaw shi a bainam ni hpe u dat shara de n lu sa rem ai majaw u lawng kaw sha lu sha jaw sha nna sharawng tawn ai. Dai zawn re ai hta, bainam rem ai la kasha gaw shi a bainam ni hpe gaw lu sha loi loi sha jaw sha nna, nam kaw na hkan nang wa ai bainam shazai ni hpe gaw lu sha law law wa jaw sha wu ai. Hpa majaw nga yang bainam shazai ni gaw shi lu sha law law jaw sha ai a marang e bainam shazai ni nyi wa nna, shi kaw bainam ni law htam wa na hpe myit mada ai majaw rai nga ai.

Hpang shani hta lamu marang bai san wa ai a ten hta bai la sha gaw shi a bainam ni yawng hpe u dat de bai gawt sa wa nu ai. U dat shara de du ai shaloi nam bainam shazai ni gaw shi a bainam u hpung na yawng nam de bai hprawng shang mat wa ai. Dai ten bainam rem ai la kasha gaw malu masha ni grung grung shaw jaw sha da nga tim chyeju hpe n chye dum ai bai nam ni ngu marawn matsa wu ai.

Dai ten hta nam de hprawng shang mat wa ai bainam ni gayin yu nna tsun dat ai gaw, “hte mani sha nang kaw du wa ai, dai shaloi nang gaw na a bainam ni hta anhte hpe mahtang lu sha law law jaw sha ai, dai zawn sha laga bainam nnan ni baidu wa yang mung anhte hta dai bainam nnan ni hpe nang grau ku ai hte malu masha grau jaw sha na re gaw adan sha mu mada ai” nga nhtang tsun lai wa ai.

Tsawra ai Nuwa Hpunau, ramma manaw manang ni, anhte a prat hta mung manang dingsa hta manang nnan hpe mahtang anhte grau hkungga manu shadan chye ga ai. Anhte a manang u sa ni hpe anhte law malawng gaw shingdu de tawn kau chye nga ga ai. Grau nna anhte a ramma prat hta manaw manang ngu ai gaw grai manu dan la nga ai. Kaji ten kaw na kanawn ai manaw manang ni gaw hpa hte mung galai n lu ai, bai tam la n lu ai manang a jet ni re hpe dum ra nga ga ai. Dai re majaw anhte a sak prat hta tinang a manaw manang kaja ni hpe hkungga manu shadan chye ra nga ga ai. Manang wa hpe hkungga manu shadan ai zawn, tinang hkum nan mung manang kaja tai lu hkra shakut sa wa nga ga.

No comments: