N PAWT MARA N KAP

1. N pawt mara n kap, Chyoi pra Maria gaw,
Luda lungpu hta e, Bernadet kaw dan pru

CHO: Awe, awe, awe Maria… Awe, awe, awe Maria…
2. Rosari kyu hpyi ga shani shagu tsun ra
Nu Maria htet da ngwi pyaw chyeju lu na

3. Karai a Nawku hpung maden jat wa u ga
Hpung a mu gun ai ni law htam wan a hpyi ga

4. Anhte a mungdan hpe ngwi pyaw simsa shangun
Up hkang ai du ni hpe dingman lam madun ya

5. Ruyak kyindut yawn hkyen machyi hkrum ai ni hpe
Tsawra la ai Nu e shabran n gun jaw ya

No comments: