MUK HTE TSABYI

1. Muk hte tsabyi hpe Wa Jau gaw, Wa Karai kaw ap nawng nga yang, anhte a myit masin yawng hte hpe, Wa Karai kaw nawng ya ga law

2. Nawng ya ai muk hte tsabyi chyaru, Yesu a Hkum Sai Shan tai wa, dai muk hpe sha ai ni yawng hte gaw, htani htina a sak lu la na

3. Yesu Hkristu a hkum hte Sai gaw, kam sham chyeju hpe jaw ya nga, tsawra tengman myit masin hpe mung, anhte yawng hta bang jat ya na

4. Ru yak kyin dut ai lam hkrum tim, myit daw myit hten ai lam n nga, nawng ya ai Muk hte tsabyi chyaru, anhte yawng hpe n gun jat ya nga,

5. Anhte a hkum hkrang myit masin, a mu bungli yawng pawng nna, Wa Karai kaw ap nawng ya ai gaw, chyeju dum lam kaba re ai law

No comments: