KCCM MAGAM GUN NI ZUPHPAWNG GALAW

January (29) Laban shani hta KCCM magam gun ni kawn 2012 hta galaw sa wa na KCCM a shawng lam magam bungli ni hte seng nna hkrum zup bawngban ai lam hpe Setapak na KCCM Ginra nta hta awng dang ai hte galaw la lai wa saga ai. N dai zuphpawng hta KCCM magam gun nnan ni hte magam gun dingsa ni sa du shang lawm nna laban shana de KCCM hpung masha ni a n ta de sa du gawan akyu hpyi ya na lam, KCCM fund jat wa hkra shakut tam sa wa na lam, Paska hta Jinghpaw Jau shaga na lam ni hpe myit hkrum lai wa sai.
Bai nna n dai zuphpawng hta KCCM magam gun nnan ni hpe jahpan chyarang ap ya ai lam ni mung galaw lai wa sai hte KCCM hpung masha grau grau rawt jat wa hkra shakut sa wa na lam ni hpe myit hkrum bawngban lai wa sai.
Matut nna Shd. Bosco Lum Hkawng hpe hkam ja lam lit hkam hte Shd. Paul Kaiji Naw Awng hpe KCCM a Wenyi makam masham lit hkam hte KCCM News Letter let hkam hku nna kalang bai lata san da lai wa saga ai.

No comments: