KCCM HKRISMAT LAMANG

2011 ning Hkrismat hta KCCM hpung masha ni hte rau Myen mung na Wa Jau Yawhan Naw Tawng hte Pilippines kaw na Wa Jau Leo sadu shang lawm na re. Shangai wa na Hkye la Madu a shangai n htoi Hkrismat Poi a matu KCCM hpung masha ni yawng tinang a hkum hkrang myit masin ni hpe shajin lajang da nga ga. Hkrismat lamang ni hta mung KCCM hpung masha ni yawng lu shang lawm hkra ya kawn na lajang shajin sa wa ga.
KCCM kawn woi awn ai 2011 ning Hkrismat hkrun lam hpe mung December 25 kawn 27 (masum ya) du hkra Langkawi de hkawn sa na lajang da ga ai. KCCM hpung masha ni n dai hkrun lam hta lu hkan hkra shakut sa wa ga. Shaning ting magam bungli hta sha shakut shaja let pu ba ai hkum hkrang myit masin ni hpe Wa Jau ni, hpung masha ni hte rau hkawm let wenyi n gun a tsawm, hkum hkrang n gun a tsawm ni hpe kalang bai a wai la sa wa ga.

No comments: