HKA HKU BUM GA

Hka hku shagawng bum ga,
Chyu rum ni a salum ginra
Jak hkali hpe ngai jawn,
Mali hka hku de ngai nawn
Wun Pawng ni a hkawm sa hkawm wa,
Dai shaloi she ngai mu la
Tinang lit tinang gun hpai,
Ngai gaw n sa kaba shaw sai
Lu Mai* ngu ai shayi sha mi garum la,
Shang lawt hpyen num she rai a hka
Kachyi Htu mare de ngai du,
Htawng shup sheng she ga du
Kabu gara hkap tau la,
Ba ai lam yawng hkoi mat wa
Shagawng Zau ni hte gawdin htawng,
Ngai a lahput yawng malawng
Kachyi Htu hta ngai pyaw,
Len nan mat na zawn law
N ja n hpra hte shakram da,
Ngai a hkrum lam naw matut ra
N Raw Kawng mare ngu ai mi nga,
Pyaw la ai Wun Pawng Buga she rai a hka
Malum tsa pi hte hkap tau la,
Lagawng Bum mung lung kau da
N Rawng Kawng kaw na ngai bai rawt,
Dap Ba ( 1 ) de she mi bai hprawt
Magam gun ni hpe shang shakram da,
Hkawn tsawm langai hte mung hku hkau la
N ja n hpra hte shakram da,
N Gum La de ngai bai rawt sa
Pyaw la ai N Gum La Buga,
Na hte sha na ga ai wa
Dai ni ngai nan she sa du,
Yup mang zawn she nga ai lu
Wun Pawng ni a galaw lu galaw sha,
Bum yi sha naw rai a hka
Shagawng bum ni krin ma wa,
Wun Pawng sha ni ganing di na
N ja n hpra hte ngai kau da,
Hka hku shagawng bum ga hpe wa
Malum tsa pi hpe marit ai,
Hka hku shayi hpe mung dum la ai
Kalang bai sa du na ngai myit mada,
Dai hka hku shagawng bum ga de wa

Mut Tsawm

* Lu Mai = Ma Gwi re (Myu hte mung dan a matu magam gun hpai nga ai shang lawt hpen num re)
* Sadu hkawm ai Mali hka hku de na hkrun lam hpe shagawp da ai re

No comments: