CKCK HPAJI MASING SARA NI HTE JAWNGMA NI

Laiwa sai shaning hta CKCM kaw nna ramma hpaji masing hta sa du sharin hkam la ai ramma hte sharin ya ai sara ni re

No comments: