ALLELUIA SHAKAWN GA LAW

CHO: Alleluia shakawn ga law, Alleluia ga ntsa e, Karai kasha shangai wa sai.
1. Yuda Mung Betlehem mare hta, chyoi pra ai hkawn sek Maria,
Masha yawng hte hpe hkyen hkrang la na, ma Yesu hpe shangai ya sai.

2. Shana ten hta sagu rem ai ni, sagu ni hpe rem sin nga yang,
Karai hpung shingkang htoi tu san wa, lamu kasa shiga sha na,

3. Sagu rem ni Kasa hpe mu jang, na chying kajawng hkrit mat ma ai.
Ga masha ni hkum hkrit shi tsun ai, kabu shiga hpe sa shana.

4. Dawi mare hta hkyen hkrang ai wa, nanhte matu shangai wa sai,
Hkristu Madu hpe sa nawku ga, Karai Wa hpe shakawn kung dawn.

No comments: