HKUNGRAN GA SHAKA LA NA KCCM HPUNG MASHA NI HPANG DE

Hkungran Sakkram Mintu la na KCCM hpung masha ni hpang de shana dat lu ga ai. Hkungran Sakkram Mintu la na KCCM na Ramma Shayi Shadang sha ni yawng, KCCM de shawng matut mahkai hpaji hpyi na lam hpe shana dat lu ga ai. Hkungran Sakkram Mintu la ai lam hta n byin ging ai manghkang ni kaw na koi gam lu na matu yaw shada ga ai. Hkungran Sakkram Mintu la na yen a shingdu labau hpe ka matsing nna Seng ang ai Ginwang Up Saradaw, Jau ni hpang de sa nna she ra ai madi shadaw laika ni hpe hpyi shawn sa wa na ga ai.
KCCM hpe shawng shana ai lam n nga ai sha Hkungran na lam hpe galaw sa wa yang MCCM kawn mung lit la galaw sa wa ya na nrai sai lam hpe shana dat ga ai. Ra ai lam shagu hta shingdu laika man de rawng ai Phone No ni de a ding tawk matut mahkai mai ai lam shana dat ga ai.

KCCM

No comments: