ZAI BRU HTE N LUNG

Kalang mi hta grai tsawra hku hkau ai manang lahkawng gaw dam la ai zaibru jang kaw rau sha hkrun lam hkawm taw ai. Shara mi kaw du yang shan lahkawng shada ga loi shawng shai hkat wa ai. Dai zawn shawng shai hkat wa nna manang langai mi wa gaw myit nau pawt wa ai majaw shi manang hpe shabyi bye dat ya ai. Dai shaloi shabyi bye katut ai manang wa gaw hpa n tsun ai sha zaibru jang kaw laika yan mi hpe ka dat ai. Dai gaw…

“Dai ni, Ngai hku hkau dik ai nye manang wa ngai hpe shabyi bye ya ai.”

Dai zawn rai shan lahkawn matut nna hkrum lam hpe hkawm wa ai yang shara mi hta hka nawng langai kaw du wa ai. Shan lahkawng mung dai kaw hkring nna hka shin la na matu myit hkrum daw dan wa ai. Hkan shin na ngu hka nawng de yu wa yang shabyi bye katut ai manang wa gaw hpum pup nawng de let mat ai, lawt pru na matu shakut magang hpum pup nawng kaw lup magang rai wa na jam jau taw ai. Shaloi shi manang wa gaw shi hpe hpum pup nawng kaw na shi hpe hkye shaw la ai. Dai hku rai shan lahkawng nawng hking gau n tsa kaw dung hkring sa nga yang nawng kaw lut mat ai manang wa gaw lungpa langai hta la n na dai kaw laika yan langai bai tawk ka taw ai. Dai gaw..
“ Dai ni, Ngai tsawra dik ai nye manang wa ngai a asak hpe hkye la ai.”
Dai hpe mu nna shi manang wa gaw shi hpe san dat ai,
“Ngai nang hpe shabyi bye ya ai shaloi gaw nang ngai a mying hpe zaibru n tsa kaw sha ka nna, ya nang na asak hpe hkye yang gaw nang hpa na ngai a mying hpe lungpa ntsa kaw ka a ta, dai gaw hpa baw lachyum ma…”
Shaloi lungpa hta laika ka taw ai manang wa gaw,

“Marai langai ngai tinang hpe machyi hkra galaw wa yang zaibru jang kaw sha ka ra ai, dai rai yang she mara dat ya ai ngu ai bung tsin ni bung a hpawt wa yang ka da ai laika hpe a loi sha hte dai laika hpe lu shaprai kau ya nga ai. Rai tim marai langai ngai tinang a ntsa kaja ai lam ni galaw wa yang , garum shingtau la wa yang n dai zawn lungpa n tsa kaw tawk ka da ra ai, n dai hku lungpa n tsa kaw tawk ka da ai rai yang she ganing re n bung laru ni bung wa ai rai tim dai hpe n lu shaprai kau ya nga ai, shaprai kau ya na mung n loi nga ai.”

Mau mwi gaw n dai hte mi re,
Anhte marai shagu myit yu na lam gaw, anhte ni manang wa a chyeju hpe chye myit chye mang nga ai kun, chyeju dum chye nga ai kun. Anhte marai hkum shagu gaw tinang hkrai sak hkrung hkawm sa ai ni n rai nga ga ai, Makau grup yin, jinghku jingyu, manaw manang ni, u hpung u hpawng hte shanu nga ai ni chyu rai ga ai. Dai hku sak hkrung nga sa wa ai ten hta, anhte hpe n ju n dawng ai ni, anhte hpe garum shingtau ai ni law law wa hkrum ga na re. Dai zawn hkrum ga wa ai ten ni hta manang wa a mara ni hpe matsing da chye nga ai kun, mara n lu raw ya ai lam ni nga ai kun? Bai nna, anhte hpe garum shingtau ya lai wa ai ni mung law law nga na ga ai. Dai zawn hkrum wa ai ten hta manang wa ai chyeju hpe chye dum nga ai kun? Dai zawn re manang lu ai majaw a rawng la chye nga ai kun?

Manang wa a mara hpe n matsing da ai sha, raw dat ya lu hkra shakut sa wa yang anhte a prat hta tut e myit ngwi simsa lam lu na na re yawng hpe n gun jaw dat n ngai.

Mut Tsawm
19/3/200

No comments: